Цены

 

 

Вызов врача на дом (хирург,  уролог, травматолог, лор,

невропатолог, дерматолог,)

4000
Сосудистый хирург, нейрохирург, проктолог                                      5000
Геронтолог 5000 
Сосудистый хирург, нейрохирург, эндокринолог, проктолог 5000
Кардиолог + ЭКГ 5000
Психиатр, психиатр-геронтолог, психотерапевт. 4500
Онколог 5000