Цены

 

 

Вызов врача на дом (хирург,  уролог, травматолог, лор,

невропатолог, дерматолог,)

3500
Сосудистый хирург, нейрохирург, проктолог                                      4500
Геронтолог 5000 
Сосудистый хирург, нейрохирург, эндокринолог, проктолог 4500
Кардиолог + ЭКГ 5000
Психиатр, психиатр-геронтолог, психотерапевт. 4500
Онколог 5000