Цены

 

 

Вызов врача на дом (хирург,  уролог, травматолог, лор,

невропатолог, дерматолог,)

4500
Сосудистый хирург, нейрохирург, проктолог                                      5500
Геронтолог 5500 
Замена катетера на дому от 3500 рублей. от 3500
Кардиолог + ЭКГ 5500
Психиатр, психиатр-геронтолог, психотерапевт. 5500
Онколог 6000